Ana sayfa Göz Sağlığı Göz Tembelliği Anizometropik ambliyopide kontak lens kullanımı

Anizometropik ambliyopide kontak lens kullanımı

2150
0
kapama tedavisi

Anizometropik ambliyopi nedir?

Anizometropik ambliyopi, iki göz arasındaki belli bir seviyenin üstündeki refraksiyon farkı nedeniyle oluşan ve refraksiyon farkı daha fazla olan gözden gelen görüntünün diğerine nazaran daha bulanık olması nedeniyle görme korteksinin daha bulanık görüntüyü baskılaması sonucu oluşan görme azlığıdır.

Olgu

6 yaşında erkek hasta, ailesi tarafından sağ gözünde kayma olduğu söylenerek kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinden, hastanın ilk 1.5 yaşındayken göz kaymasının fark edildiği, başvurdukları dış merkezde hastaya gözlük reçete edildiği ve kapama tedavisi verildiği, ancak hastanın gözlüğünü düzenli kullanmadığı öğrenildi.

Yapılan sikloplejinli otorefraktometresi sağda +6.00 +1.25 80 D, solda +0.50 90 D olarak ölçüldü. Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği Snellen eşelinde sağda 0.05, solda ise 0.8 idi. Hastanın stereopsisi yoktu. Ortoptik muayenede yakında 16 prizma diyoptri ekzoforyası mevcuttu. Uzakta ekzoforyası yoktu. Sağda konverjans zayıftı. Ön segment ve fundus muayeneleri doğaldı.

Hastaya tam sikloplejinli refraksiyon kusurunu düzeltecek şekilde gözlük reçete edildi, sol göze önce 2 ay tam gün, daha sonra 6 saat/gün kapama ve konverjans egzersizleri verildi. Altıncı ay kontrolünde, ailesi hastanın gözlüğünü devamlı taktığını ve diğer tedavileri düzenli uyguladıklarını söyledi; buna rağmen görmesi 0.1’e çıkmıştı. Bunun üzerine hastanın sağ gözüne temel eğrisi 8.6 mm olan +6.00 D’lik silikon hidrojel kontak lens verildi. Hastaya kontak lens verilmesinden 3 ay sonra görmesi 0.3’e 6 ay sonra ise 0.5’e kadar çıktı. Hastanın steropsisinde (3 boyutlu görme) ise bir düzelme meydana gelmedi.

Tartışma

Anizometropik ambliyopi, iki göz arasındaki belli bir seviyenin üstündeki refraksiyon farkı nedeniyle oluşan ve refraksiyon farkı daha fazla olan gözden gelen görüntünün diğerine nazaran daha bulanık olması nedeniyle görme korteksinin daha bulanık görüntüyü baskılaması sonucu oluşan görme azlığıdır.

Tedavi edilmesi gereken anizometropi; hipermetroplarda 1.50 D ve üstü, miyopik ve astigmatik anizometropide ise 2.00 D ve üstü olarak gösterilmiştir.[1] 

Anizometropik ambliyopinin klasik tedavisi refraksiyon kusurunun gözlükle düzeltilmesi ve iyi gören gözün farmakolojik veya mekanik yollarla kapatılmasından ibarettir. Kapama tedavisinin başarısını etkileyen faktörler tedaviye başlangıç yaşı, görme yollarının matürasyon miktarı, ve ambliyopik etkenin gözü etkileme süresidir.[2-3] Tedavinin başarı şansı ise başlangıçtaki en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinin ve anizometropinin miktarına bağlıdır. Anizometropinin fazlalılığıyla ambliyopinin derinliği arasında ise doğrusal bir orantı mevcuttur.[4-5] Yapılan çalışmada gözlükle ambliyopi tedavisinin en başarılı olduğu grubun, sadece az-orta derece anizometropisi olup (1-2 D), orta derecede başlangıç en iyi düzeltilmiş görme keskinliğine (20/60-20/100) sahip grup olduğu belirtilmiştir. Yine bu çalışmayla tedavi sonrası görme keskinliğindeki artışın yaklaşık 6 ay civarında gerçekleştiği bildirilmiştir.[6]

Yüksek derecede anizometropisi olanların ambliyopi tedavisindeki bu başarısızlık, çalışmacıları yeni tedavi seçenekleri denemeye sürüklemiştir. Yüksek derecede anizometropisi olan ambliyop çocuklarda refraktif lazer cerrahisi uygulaması bu yöntemlerden biridir. Literatürde bu uygulamanın gözlükle düzeltilmeyecek derecede yüksek anizometropisi olan veya gözlük tedavisine uyumsuz çocuklarda başarılı sonuçları olduğunu bildiren çeşitli yayınlar mevcuttur.[7-8] Ancak, gözün tomografik ve biyomekanik parametrelerinin henüz stabilize olmaması, pediatrik refraktif cerrahi hakkında bilgilerin eksik olması ve medikolegal problemler bu prosedürün yaygın bir biçimde kabul edilebilir olmasının önündeki engellerdir.

Bu yüzden hastalarda kontak lens tedavisi üzerinde durulan bir başka seçenek olmuştur. Roberts ve Adams standart gözlük ve kapama tedavisine yanıt vermemiş yüksek anizometropiye sahip olan ambliyop hastalarda kontak lens tedavisiyle görme artışının sağlandığını göstermişlerdir.[9]

Yüksek anizometropi nedeniyle ambliyopisi olan hastalarda kontak lens kullanımının gözlük kullanımına oranla görme artışı sağlayan yönleri; kontak lenslerle, yüksek kırma kusurlarında gözlük camlarının sebep olduğu magnifikasyon ve minimizasyon gibi görüntü boyutunu etkileyen durumlarda normale daha yakın bir görüntü boyutu elde edilmesi, yüksek hipermetropide gözlük camıyla olan periferik distorsiyonların ve aberasyonların yok edilmesi ve sonuçta anizometropideki gözlük camına göre görme kalitesinde artışa sebep olması şeklinde açıklanabilir.[10]

Bunun yanında ambliyop hastalarda gözlük kullanımına uyumsuzluk da karşılaşılabilen bir durumdur. Bu uyumsuzluk gözlük kullanmama isteği veya ailenin de fark edemeyebileceği gözlük üstünden bakmak şeklinde olabilir. İşte bu hallerde kontak lens kullanımı sürekli bir refraktif düzeltmeyi garanti ederek iyi bir tedavi seçeneği olabilir. Biz, hastamızda elde ettiğimiz görme artışında, yukarıda sayılan tüm etmenlerin de bir katısı olabileceğini düşünmekteyiz.

Sonuç

Kontak lens uygulaması, gözlük kullanmaya uyumlu olmayan hastalarda veya ailenin de fark edemeyebileceği gözlük üstünden bakma gibi durumlarında, sürekli bir refraktif düzeltmeyi garanti ederek; yüksek diyoptrili ametrop hastalarda ise aberasyonları ve distorsiyonları azaltıp daha berrak bir görüntü oluşturarak, gözlüğün fayda sağlamadığı anizometropik ambliyopili olgularda etkin bir tedavi seçeneği olabilir. 

Kaynaklar

 1. Holmes JM, Clarke MP. Amblyopia. Lancet 2006;367:1343-51.
  2. Coşkun M, Akal A, Öner AÖ, Doğan H. Anizometropik ambliyopisi olan hasta- lara uygulanan kapama tedavisinin binoküler görme üzerine etkisi. Yeni Tıp Dergisi. 2008;25:232-5.
  3. Yıldız AA, Bardak Y. Anizometropik ambliyopi olgularında kapama te- davisinin refraksiyon kusurlarına göre etkinliği.Türk Oftalmoloji Dergisi 2011;41(6):385-388.
  4. Abrahamsson M, Sjostrand J. Natural history of infantile anisometropia. Br J Ophthalmol 1996;80:860-3.
  KAYNAKLAR
  5. Flynn JT, Woodruff G, Thompson JR, et al. The therapy of amblyopia: an analysis comparing the results of am- blyopia therapy utilizing two pooled data sets. Trans Am Ophthalmol Soc 1999;97:373-90; discussion 90-5.
  6. Steele AL, Bradfield YS, Kushner BJ, France TD, Struck MC, Gangnon RE. Successful treatment of anisometropic amblyopia with spectacles alone. J AA- POS 2006;10:37-43.
  7. Paysse EA, Coats DK, Hussein MA, Hamill MB, Koch DD. Long-term out- comes of photorefractive keratectomy for anisometropic amblyopia in children. Ophthalmology 2006; 113: 169 –176.
  8. Daoud YJ, Hutchinson A, Wallace DK, Song J, Kim T. Refractive Surgery in Children: Treatment Options, Out- comes, and Controversies. Am J Oph- thalmol 2009; 147 : 573-582e2.
  9. Roberts CJ, Adams GG. Contact lenses in the management of high anisometropic amblyopia. Eye (Lond) 2002;16:577-9.
  10. Wilson MS, Milis EAW. History, indi- cations and terminology of contact lenses. In: Wilson MS, Milis EAW. Contact Lenses in Ophthalmology. Butterworth&Co. (Publishers); 1988:1- 6.

Bir Cevap Yazın